جشنواره تعاونی های برتر سال ۹۶

پیام سید حمید کلانتری: از زحمات وهمکاری هاى همه تعاونگران سپاسگزارىم

    به نام خداى مهربان وگشایشگر دانا.

روساودبیران محترم اتاق ایران واستانها وشهرستانها ومدیران محترم اتحادیه هاى سراسرى واستانى

مدیران کل محترم تعاون. کار ورفاه استانها ومعاونین محترم تعاون استانها

مدیران ومشاورین محترم ستادى معاونت تعاون.

وهمه همکاران وتعاونگران عزیز.

با کمال احترام وتواضع اغاز هفته تعاون که امسال بین دوعید بزرک قربان وغدیر مبارک گشته است راصمیمانه تبریک میگویم.

هفته تعاون امسال باشروع دولت دوازدهم مقارن گشته است وفرصت جدیدى را براى طرح مسائل، برنامه ها وانتظارات بخش تعاون وتعاونکران فراهم ساخته است.

خداى بزرک را شاکریم که در دولت یازدهم علیرغم تحریمها ومحدودیت اعتبارات گامهاى خوبى درجهت نگاهى نو به ظرفیتها وتوانمندیهاى بخش وتعاونیها برداشته شد وزمینه توجه وباور به تعاون بیش ازپیش فراهم گشته است.

براین باورم که باروحیه تعاون ورشد فرهنک کار جمعى و مشارکت وهمکارى همگانى بسیارى از مشکلات کشور حل خواهد شد.

اعتقاد راسخ دارم که تعاون را تعاونکران بابرنامه ریزى. تلاش وهمکارى وتعامل متقابل وسلامت ودرستکارى رشد می دهند.

البته همه بر این باوریم که بهترین راهکار براى تامین اشتغال. کاهش فقر. گسترش عدالت ورشد سرمایه اجتماعى توسعه تعاونیهاست وانتظار انست که دولتمردان عزیز براى دستیابى به این اهداف مهم حمایتهاى لازم قانونى. اجرایى واعتبارى از پیشرفت بخش تعاون به عمل اورند.

با اغتنام فرصت از زحمات وهمکاریهاى همه تعاونگران عزیز در سطوح مختلف همچنین از حمایتهاى صمیمانه جناب اقاى دکتر ربیعى ومعاونین محترم سپاسگزارى نمایم.

        سید حمید کلانترى.

ارسال دیدگاه